Hướng dẫn fix lỗi auto generate SEO URL của Opencart SEO Pack Pro

Nếu bạn đã từng sử dụng Opencart SEO Pack Pro chắc hẳn sẽ nhận ra rằng chức năng Auto generate SEO URL của nó hoạt động không được tốt, đối với tên sản phẩm là tiếng anh thì không sao nhưng đến tiếng Việt thì nó generate ra sai hết, ví dụ: tên sản phẩm là “Sổ da cao cấp USBL 09” thì nó generate thành “s-da-cao-c-p-usbl-09.html”. Để khắc phục lỗi này các bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Tìm đến thư mục admin/controller/catalog mở file seopack.php lên, tìm đến đoạn:

$cyr = array(
    "й"=>"i","ц"=>"c","у"=>"u","к"=>"k","е"=>"e","н"=>"n",
    "г"=>"g","ш"=>"sh","щ"=>"sh","з"=>"z","х"=>"x","ъ"=>"\'",
    "ф"=>"f","ы"=>"i","в"=>"v","а"=>"a","п"=>"p","р"=>"r",
    "о"=>"o","л"=>"l","д"=>"d","ж"=>"zh","э"=>"ie","ё"=>"e",
    "я"=>"ya","ч"=>"ch","с"=>"c","м"=>"m","и"=>"i","т"=>"t",
    "ь"=>"\'","б"=>"b","ю"=>"yu",
    "Й"=>"I","Ц"=>"C","У"=>"U","К"=>"K","Е"=>"E","Н"=>"N",
    "Г"=>"G","Ш"=>"SH","Щ"=>"SH","З"=>"Z","Х"=>"X","Ъ"=>"\'",
    "Ф"=>"F","Ы"=>"I","В"=>"V","А"=>"A","П"=>"P","Р"=>"R",
    "О"=>"O","Л"=>"L","Д"=>"D","Ж"=>"ZH","Э"=>"IE","Ё"=>"E",
    "Я"=>"YA","Ч"=>"CH","С"=>"C","М"=>"M","И"=>"I","Т"=>"T",
    "Ь"=>"\'","Б"=>"B","Ю"=>"YU"
  ); 
	
	$gr = array(
		"Β" => "V", "Γ" => "Y", "Δ" => "Th", "Ε" => "E", "Ζ" => "Z", "Η" => "E",
		"Θ" => "Th", "Ι" => "i", "Κ" => "K", "Λ" => "L", "Μ" => "M", "Ν" => "N",
		"Ξ" => "X", "Ο" => "O", "Π" => "P", "Ρ" => "R", "Σ" => "S", "Τ" => "T",
		"Υ" => "E", "Φ" => "F", "Χ" => "Ch", "Ψ" => "Ps", "Ω" => "O", "α" => "a",
		"β" => "v", "γ" => "y", "δ" => "th", "ε" => "e", "ζ" => "z", "η" => "e",
		"θ" => "th", "ι" => "i", "κ" => "k", "λ" => "l", "μ" => "m", "ν" => "n",
		"ξ" => "x", "ο" => "o", "π" => "p", "ρ" => "r", "σ" => "s", "τ" => "t",
		"υ" => "e", "φ" => "f", "χ" => "ch", "ψ" => "ps", "ω" => "o", "ς" => "s",
		"ς" => "s", "ς" => "s", "ς" => "s", "έ" => "e", "ί" => "i", "ά" => "a",
		"ή" => "e", "ώ" => "o", "ό" => "o"
	);
	
	$arabic = array(
		"ا"=>"a", "أ"=>"a", "آ"=>"a", "إ"=>"e", "ب"=>"b", "ت"=>"t", "ث"=>"th", "ج"=>"j",
		"ح"=>"h", "خ"=>"kh", "د"=>"d", "ذ"=>"d", "ر"=>"r", "ز"=>"z", "س"=>"s", "ش"=>"sh",
		"ص"=>"s", "ض"=>"d", "ط"=>"t", "ظ"=>"z", "ع"=>"'e", "غ"=>"gh", "ف"=>"f", "ق"=>"q",
		"ك"=>"k", "ل"=>"l", "م"=>"m", "ن"=>"n", "ه"=>"h", "و"=>"w", "ي"=>"y", "ى"=>"a",
		"ئ"=>"'e", "ء"=>"'",  
		"ؤ"=>"'e", "لا"=>"la", "ة"=>"h", "؟"=>"?", "!"=>"!", 
		"ـ"=>"", 
		"،"=>",", 
		"َ‎"=>"a", "ُ"=>"u", "ِ‎"=>"e", "ٌ"=>"un", "ً"=>"an", "ٍ"=>"en", "ّ"=>""
	);
	
	$persian = array(
		"ا"=>"a", "أ"=>"a", "آ"=>"a", "إ"=>"e", "ب"=>"b", "ت"=>"t", "ث"=>"th",
		"ج"=>"j", "ح"=>"h", "خ"=>"kh", "د"=>"d", "ذ"=>"d", "ر"=>"r", "ز"=>"z",
		"س"=>"s", "ش"=>"sh", "ص"=>"s", "ض"=>"d", "ط"=>"t", "ظ"=>"z", "ع"=>"'e",
		"غ"=>"gh", "ف"=>"f", "ق"=>"q", "ك"=>"k", "ل"=>"l", "م"=>"m", "ن"=>"n",
		"ه"=>"h", "و"=>"w", "ي"=>"y", "ى"=>"a", "ئ"=>"'e", "ء"=>"'", 
		"ؤ"=>"'e", "لا"=>"la", "ک"=>"ke", "پ"=>"pe", "چ"=>"che", "ژ"=>"je", "گ"=>"gu",
		"ی"=>"a", "ٔ"=>"", "ة"=>"h", "؟"=>"?", "!"=>"!", 
		"ـ"=>"", 
		"،"=>",", 
		"َ‎"=>"a", "ُ"=>"u", "ِ‎"=>"e", "ٌ"=>"un", "ً"=>"an", "ٍ"=>"en", "ّ"=>""
	);
	
	$normalize = array(
		'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Ð'=>'Dj','Ž'=>'Z', 'ž'=>'z', 'À'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ã'=>'A', 'Ä'=>'A',
		'Å'=>'A', 'Æ'=>'A', 'Ç'=>'C', 'È'=>'E', 'É'=>'E', 'Ê'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ì'=>'I', 'Í'=>'I', 'Î'=>'I',
		'Ï'=>'I', 'Ñ'=>'N', 'Ò'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Õ'=>'O', 'Ö'=>'O', 'Ø'=>'O', 'Ù'=>'U', 'Ú'=>'U',
		'Û'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'Þ'=>'B', 'ß'=>'Ss','à'=>'a', 'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ã'=>'a', 'ä'=>'a',
		'å'=>'a', 'æ'=>'a', 'ç'=>'c', 'è'=>'e', 'é'=>'e', 'ê'=>'e', 'ë'=>'e', 'ì'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i',
		'ï'=>'i', 'ð'=>'o', 'ñ'=>'n', 'ò'=>'o', 'ó'=>'o', 'ô'=>'o', 'õ'=>'o', 'ö'=>'o', 'ø'=>'o', 'ù'=>'u',
		'ú'=>'u', 'û'=>'u', 'ý'=>'y', 'ý'=>'y', 'þ'=>'b', 'ÿ'=>'y', 'ƒ'=>'f', 'Ğ'=>'G', 'Ş'=>'S', 'Ü'=>'U',
		'ü'=>'u', 'Ẑ'=>'Z', 'ẑ'=>'z', 'Ǹ'=>'N', 'ǹ'=>'n', 'Ò'=>'O', 'ò'=>'o', 'Ù'=>'U', 'ù'=>'u', 'Ẁ'=>'W',
		'ẁ'=>'w', 'Ỳ'=>'Y', 'ỳ'=>'y', 'č'=>'c', 'Č'=>'C'		
	);
	
	$result = html_entity_decode($phrase, ENT_COMPAT, "UTF-8"); 
	
	$result = strtr($result, $cyr);
	$result = strtr($result, $gr);
	$result = strtr($result, $arabic);
	$result = strtr($result, $persian);
	$result = strtr($result, $normalize);	
	$result = strtolower($this->_transliteration_process($result));	

Bước 2: Thay thế đoạn vừa tìm được bằng đoạn code dưới đây và lưu lại:

$normalize = array(
		'à'=>'a','á'=>'a','ả'=>'a','ã'=>'a','ạ'=>'a',
'ă'=>'a','ằ'=>'a','ắ'=>'a','ẳ'=>'a','ẵ'=>'a','ặ'=>'a',
'â'=>'a','ầ'=>'a','ấ'=>'a','ẩ'=>'a','ẫ'=>'a','ậ'=>'a',
'À'=>'a','Á'=>'a','Ả'=>'a','Ã'=>'a','Ạ'=>'a',
'Ă'=>'a','Ằ'=>'a','Ắ'=>'a','Ẳ'=>'a','Ẵ'=>'a','Ặ'=>'a',
'Â'=>'a','Ầ'=>'a','Ấ'=>'a','Ẩ'=>'a','Ẫ'=>'a','Ậ'=>'a',
'đ'=>'d','Đ'=>'d',
'è'=>'e','é'=>'e','ẻ'=>'e','ẽ'=>'e','ẹ'=>'e',
'ê'=>'e','ề'=>'e','ế'=>'e','ể'=>'e','ễ'=>'e','ệ'=>'e',
'È'=>'e','É'=>'e','Ẻ'=>'e','Ẽ'=>'e','Ẹ'=>'e',
'Ê'=>'e','Ề'=>'e','Ế'=>'e','Ể'=>'e','Ễ'=>'e','Ệ'=>'e',
 'ì'=>'i','í'=>'i','ỉ'=>'i','ĩ'=>'i','ị'=>'i',
'Ì'=>'i','Í'=>'i','Ỉ'=>'i','Ĩ'=>'i','Ị'=>'i',
'ò'=>'o','ó'=>'o','ỏ'=>'o','õ'=>'o','ọ'=>'o',
'ô'=>'o','ồ'=>'o','ố'=>'o','ổ'=>'o','ỗ'=>'o','ộ'=>'o',
'ơ'=>'o','ờ'=>'o','ớ'=>'o','ở'=>'o','ỡ'=>'o','ợ'=>'o',
 'Ò'=>'o','Ó'=>'o','Ỏ'=>'o','Õ'=>'o','Ọ'=>'o',
'Ô'=>'o','Ồ'=>'o','Ố'=>'o','Ổ'=>'o','Ỗ'=>'o','Ộ'=>'o',
 'Ơ'=>'o','Ờ'=>'o','Ớ'=>'o','Ở'=>'o','Ỡ'=>'o','Ợ'=>'o',
'ù'=>'u','ú'=>'u','ủ'=>'u','ũ'=>'u','ụ'=>'u',
'ư'=>'u','ừ'=>'u','ứ'=>'u','ử'=>'u','ữ'=>'u','ự'=>'u',
'Ù'=>'u','Ú'=>'u','Ủ'=>'u','Ũ'=>'u','Ụ'=>'u',
'Ư'=>'u','Ừ'=>'u','Ứ'=>'u','Ử'=>'u','Ữ'=>'u','Ự'=>'u',
 'ỳ'=>'y','ý'=>'y','ỷ'=>'y','ỹ'=>'y','ỵ'=>'y',
'Y'=>'y','Ỳ'=>'y','Ý'=>'y','Ỷ'=>'y','Ỹ'=>'y','Ỵ'=>'y'
	);
	
	$result = html_entity_decode($phrase, ENT_COMPAT, "UTF-8"); 
	
	
	$result = strtr($result, $normalize);	
	$result = strtolower($this->_transliteration_process($result));	

Bước 3: Đăng nhập Backend Opencart bằng tài khoản admin, sau đó vào Sản phẩm -> SEO -> SEO Pack và click vào Clear SEO Urls, cuối cùng các bạn thử lại chức năng SEO Urls Generator của Opencart SEO Pack Pro để kiếm tra xem mọi thứ đã ok chưa.

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách fix lỗi SEO Urls Generator của Opencart SEO Pack Pro. Chúc các bạn thành công !

Hướng dẫn fix lỗi auto generate SEO URL của Opencart SEO Pack Pro
3.32 (66.36%) 22 votes

12 Comments - Add Comment

Reply